APLICACIONS VIÀRIES DE LA FUSTA SA

  • Barreras mixtes - Descripció general

La barrera mixta de fusta i acer BEAM-N2-S4R és una barrera de seguretat dissenyada per contenir impactes laterals de vehicles i està composta, bàsicament, per un travesser horitzontal de fusta de secció rectangular armada interiorment amb un perfil metàl·lic d'acer i suportada a una certa altura per muntants verticals metàl·lics d'acer. Aquests es troben recoberts externament per una funda de fusta, als quals va fixada mitjançant elements intermedis metàl·lics d'acer anomenats estreps que connecten longitudinalment, a la vegada, cada dos travessers consecutius, tot això mitjançant unions collades. Els estreps estan formats per dues parts: un cos metàl·lic principal i una peça interior d'acer en forma d'U.

Las barreres estan constituïdes, en tota la seva longitud, per dos components: una peça de fusta serrada de secció rectangular i un perfil metàl·lic d'acer de secció en forma de sigma que va inclòs en la peça de fusta des de la seva cara posterior (oculta al tràfic), de manera que les ales del perfil s'allotgen a l'interior de la peça de fusta.

Cada tram de travesser de 4m de longitud útil està format, a la vegada, per dos subtrams de 2 m de longitud útil i ambdós subtrams s'uneixen entre sí mitjançant el perfil metàl·lic en forma de sigma i per una placa metàl·lica que queda inclosa en ambdós cadells practicats al seu efecte en ambdós subtrams. Els travessers consecutius es connecten entre sí i amb el muntant mitjançant estreps metàl·lics. Els muntants de suport verticals són perfils d'acer de secció C-100 i normalment s'insereixen parcialment en el terreny mitjançant el clavat.

Elements de Fusta

Els compostos de fusta que constitueixen la barrera mixta i acer BEAM-N2-S4R són, per una part, les dues peces de fusta serrada de secció rectangular dels travessers i per una altra, les fundes de fusta que cobreixen la cara frontal i les dues cares laterals dels muntants d'acer. Cada funda de fusta es compon, a la seva vegada, de tres taules de fusta acoblar mitjançant tirafons.

Acer de Base

Les peces metàl·liques (muntants, estreps, plaques, brides i altres elements accessoris, excepte les peces de subjecció) estaran fabricades en acer de grau i tipus S235JR. La peça de subjecció estarà fabricada en acer de grau i tipus S355JR, segons la Norma UNE-EN 10.025, sent químicament apte per a la galvanització. Tots els elements metàl·lics estan conformats en fred.Barreres mixtes de fusta i acer de 2m i de 4m.

Nivell de contenciˇ N2.

Homologades. Mercat CE.

Les fustes disposen del certificat PEFC/14-1-1.

PEFC/14-38-00009-06