APLICACIONS VIÀRIES DE LA FUSTA SA

  • Vídeo assajos de xoc segons UNE-EN 1317-2

Barreres mixtes de fusta i acer de 2m i de 4m

Barana de 4 metres amb poste cada 4 metres. Assajos de xoc segons UNE-EN 1317-2.

Nivell de contenció N2.

Homologades. Mercat CE.

Les fustes disposen del certificat PEFC/14-1-1.

La barrera mixta de fusta i acer BEAM-N2-S4R és una barrera de seguretat dissenyada per contenir impactes laterals de vehicles i està composta, bàsicament, per un travesser horitzontal de fusta de secció rectangular armada interiorment amb un perfil metàl·lic d'acer i suportada a una certa altura per muntants verticals metàl·lics d'acer. Aquests es troben recoberts externament per una funda de fusta, als quals va fixada mitjançant elements intermedis metàl·lics d'acer anomenats estreps que connecten longitudinalment, a la vegada, cada dos travessers consecutius, tot això mitjançant unions collades. Els estreps estan formats per dues parts: un cos metàl·lic principal i una peça interior d'acer en forma d'U.