APLICACIONS VIÀRIES DE LA FUSTA SA

  • Barreres mixtes - Descripció tècnica

Durabilitat

Peces d'acer galvanitzat.

La galvanització en calent per immersió dels components d'acer segons UNE- EN ISO 1461 li confereix als components de les barreres mixta de fusta i acer BEAM-N2- S4R la capacitat de resistir satisfactòriament a les accions ambientals normals i previsibles, permetent garantir una vida útil que, en funció de l'ambient de la ubicació de la barrera, pot variar notablement.

Per l’avaluació de la durabilitat en termes de vida mitjana econòmicament raonable, referida a condicions d'ús normals i previsibles, és d'aplicació la norma europea UNEEN ISO 14713 “Protecció davant la corrosió de les estructures de ferro i acer. Recobriment de zinc i alumini. Directrius”.

Peces de fusta serrades i tractades

Ja que l'aplicació de les peces de fusta en la barrera mixta implica contacte amb el sòl, les situacions de servei correspondran a una classe de risc 4, segons la norma europea UNE-E 335-1.

En el cas de les fustes de coníferes aptes per la seva utilització en aquesta barrera mixta de fusta i acer (que són les descrites en la norma espanyola UNE 56544), la durabilitat natural d'elles mateixes no és suficient per les condicions normals d'aplicació.

En efecte, segons la norma europea UNE-EN 350-2, aquestes espècies de coníferes (sylvestris, nigra, pinaster i radiata) són poc o gens durables davant els Fongs i sensibles als atacs del Banyarriquer Domèstic, Corcs i Tèrmits.

Per garantir una vida en servei raonablement llarga de les peces de fusta serrada utilitzades en la barrera mixta de fusta i acer, és precís tractar-les amb posterioritat al seu mecanitzat, mitjançant impregnacions amb un producte protector apte per la classe de risc 4. El producte de tractament ha de verificar la seva eficàcia per la classe de risc 4 complint les especificacions mínimes definides en la norma UNE-EN 599-1, amb una classe de penetració NP5 segons la norma UNE-EN 351-1 i un volum de retenció de producte entre 16 i 19 kg/m3.

La permanència mínima garantida del producte de tractament en la fusta haurà de ser de com a mínim 15 anys.Barreres mixtes de fusta i acer de 2m i de 4m.

Nivell de contenciˇ N2.

Homologades. Mercat CE.

Les fustes disposen del certificat PEFC/14-1-1.

PEFC/14-38-00009-06