APLICACIONS VIÀRIES DE LA FUSTA SA

  • Protecció motoristes - Fitxa

BARRERA DE SEGURETAT MIXTA DE FUSTA I ACER BEAM-N2-S4R ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

 

1.- Definició

2.- Materials

3.- Unitats Terminals d'Inici i Fi

4.- Treballs d’Instal·lació

5.- Durabilitat

 

Descarregar el catàleg del producte


Cada tram de travesser de 4m de longitud útil està format, a la vegada, per dos subtrams de 2 m de longitud útil i ambdós subtrams s'uneixen entre sí mitjançant el perfil metàl·lic en forma de sigma i per una placa metàl·lica que queda inclosa en ambdós cadells practicats al seu efecte en ambdós subtrams. Els travessers consecutius es connecten entre sí i amb el muntant mitjançant estreps metàl·lics. Els muntants de suport verticals són perfils d'acer de secció C-100 i normalment s'insereixen parcialment en el terreny mitjançant el clavat.