APLICACIONS VIÀRIES DE LA FUSTA SA

  • Protecció per a motoristes

La barrera mixta de fusta i acer BEAM-N2-S4R inclou una protecció per a motoristes.

protecció motoristes

La barrera mixta de fusta i acer BEAM-N2-S4R és una barrera de seguretat dissenyada per contenir impactes laterals de vehicles i està composta, bàsicament, per un travesser horitzontal de fusta de secció rectangular armada interiorment amb un perfil metàl·lic d'acer i suportada a una certa altura per muntants verticals metàl·lics d'acer. Aquests es troben recoberts externament per una funda de fusta, als quals va fixada mitjançant elements intermedis metàl·lics d'acer anomenats estreps que connecten longitudinalment, a la vegada, cada dos travessers consecutius, tot això mitjançant unions collades. Els estreps estan formats per dues parts: un cos metàl·lic principal i una peça interior d'acer en forma d'U.